Past Presidents

C. K. Sekar

Year( 2009  – 2011  )

E. R. Kumaresan

Year( 2011  – 2013  )

K. K. G. Prabhakaran

Year( 2013  – 2015  )

S. K. R. Ramesh

Year( 2015  – 2017  )

M. K. Kaladhar Babu

Year( 2017  – 2019  )

EC Members

S. G. Srinivasan

T. N. Suriyaprakash

A. B. Kumaresh Babu

A. R. Ganesan

B. S. Janarthanan

G. R. Subramanian

T. K. Sivanathbabu

V. V. Ramlakshmanji

S. M. Karthi Kumaran

N. S. Prem Kumar

T. R. Saravanan